Ecoline - Rent-a-car
 
 
OFERTA SPECIALA
 

Momentan nu exista oferte speciale.

 

 
CONDITII GENERALE DE INCHIRIERE
 

1.Autovehiculul intruneste toate conditiile tehnice de folosire, fiind in stare normala de functionare si neavând defecte si lipsuri.

2.Perioada minima de inchiriere este de 24 de ore.

3.Chiriasul are obligatia ca pentru autovehiculul pus la dispozitie de catre proprietar sa plateasca o chirie echivalenta in lei la cursul de schimb al BNR din ziua efectuarii platii.

4.În afara sumelor pe care le plateste proprietarului drept chirie, chiriasul este obligat sa constituie un depozit in numerar si in echivalent, ca si garantie de buna utilizare pe durata derularii contractului, suma ce va fi returnata chiriasului, daca nu sunt constatate daune sau avarii la autovehicul, in momentul predarii acestuia catre proprietar.

5.Locul de inchiriere si utilizarea autovehiculului:

a)În cazul in care chiriasul doreste a inchiria autovehiculul dintr-un alt punct geografic decât cel al locatiei de inchiriere, Brasov, situat la mai mult de 30km departare, acesta este obligat la plata unei taxe suplimentare chiriei, aceeasi obligatie subzistând si in conditiile in care restituirea autovehiculului se realizeaza la mai mult de 30km departare de Brasov.

b)Chiriasul este tinut a utiliza autovehiculul pus la dispozitie de catre proprietar exclusiv in scopul transportului de persoane, orice alta utilizare contrara atragând culpa chiriasului, pentru eventualele daune sau avarii produse.

c)Proprietarul, pe toata durata contractului isi pastreaza dreptul de proprietate deplina asupra autovehiculului inchiriat, care face obiectul prezentului contract de inchiriere.

d)Chiriasul, pe intreaga durata a executarii contractului, nu poate cere sa i se restituie contravaloarea eventualelor imbunatatiri sau reparatii efectuate din initiativa sa si pentru care a avut acceptul proprietarului si nici nu va putea vinde, subinchiria sau dispune de autovehiculul pus la dipozitia sa decât in conditiile prevazute de prezentul contract.

e)Utilizarea autovehiculului in afara granitelor României se poate face doar cu acordul expres si scris al proprietarului, care isi rezerva dreptul de a modifica cuantumul chiriei, functie de destinatie, km ce vor fi parcursi, fiind interzisa chiriasului parcurgerea unor rute aflate pe teritoriul Ucrainei si/sau Republicii Moldova, decât cu asumarea raspunderii proprii.

f)Toate documentele necesare utilizarii autovehiculului sunt inmânate chiriasului inainte de inceperea perioadei de inchiriere, odata cu predarea acestuia si trebuie restituite impreuna cu autovehiculul, in caz contrar chiriasul urmând a fi obligat la plata de penalitati, in cuantum de 10 Euro/zi, pâna la restituirea lor.

6. Drepturile si obligatiile partilor:

6.1.Proprietarul are urmatoarele drepturi si obligatii:

a)Sa puna la dipozitia chiriasului, pentru efectuarea transportului aratat in art.5 al. (b), pe intreaga durat a a contractului, autovehiculul stabilit si care sa satisfaca cerintele standard pentru transporturile interne si internationale;

b)Sa predea chiriasului autovehiculul având rezervorul de carburant plin;

c)Sa asigure FULL CASCO autovehiculului pe toata durata contractului;

d)Sa inlocuiasca in cel mai scurt timp posibil, autovehiculul avariat grav, daca acesta se afla pe o raza de cel mult 300km de locatia de inchiriere si numai in conditiile in care dispune de autovehicul disponibil, cu urmatoarele precizari:

-daca autovehiculul avariat este din clasa superioara celui oferit la schimb, cuantumul chiriei nu se modifica;

-daca autovehiculul avariat este din clasa inferioara celui oferit la schimb, chiriasul este obligat la plata diferentei de clasa.

6.2.Chiriasul are urmatoarele drepturi si obligatii:

a)De a plati contravaloarea chiriei autovehiculului, odata cu preluarea acestuia, iar in caz de prelungire a duratei contractului cu acordul proprietarului, odata cu restituirea autovehiculului;

b)De a exploata in conditii normale autovehiculul, conform instructiunilor de folosire si intretinere elaborate de fabricant si specificate in manualul de utilizare;

c)De a achita amenzile emise de autoritati pentru contraventii sau infractiuni savârsite pe perioada inchirierii de catre conducatorii autovehiculului ce face obiectul prezentului contract;

d)De a suporta costul primei de asigurare facultativa de raspundere civila auto incheiate cu valabilitate in afara teritoriului României (Cartea verde), in cazul in care autovehiculul pus la dispozitia chiriasului, urmeaza a fi folosit in trafic international;

e)De a returna autovehiculul, la expirarea duratei contractului, cu rezervorul de carburant plin (in caz contrar fiind obligat la plata carburantului, in cuantum de 1Euro/litru), precum si toate documentele autovehiculului ce i-au fost puse la dipozitie odata cu acesta;

f)De a fi in posesia unui permis de conducere cu o vechime de cel putin 1 an si care sa fie valabil in România; in cazul in care autovehiculul a fost condus de o alta persoana decât chiriasul, raspunderea pentru pagubele cauzate printr-un eveniment rutier revine chiriasului, in solidar cu persoana implicata in eveniment, proprietarul având posibilitatea de urmarire a oricaruia dintre cei 2, pentru recuperarea prejudiciilor;

g)În cazul intârzierii in returnarea autovehiculului, chiriasul va fi obligat la plata unor penalitati, astfel:

-daca intârzierea este de cel mult 1 ora , fata de ora incetarii contractului, nu se vor percepe penalitati;

-incepând cu ora a 2-a de intârziere si pâna la implinirea celei de a 4-a inclusiv , se vor percepe penalitati de 10% pentru fiecare ora, din cuantumul chiriei datorate pe zi;

-incepând cu a 5-a ora de intârziere , chiriasul va fi obligat la plata chiriei/zi, in cuantumul stabilit prin prezentul contract, pâna in momentul, ziua, returnarii autovehiculului.

Totodata, proprietarul isi rezerva dreptul de a anunta furtul autovehiculului organelor de politie, cu exceptia cazului când intârzierea a fost adusa la cunostinta acestuia, prin orice mijloc de comunicare.

h)În cazul unor avarii aduse autovehiculului, cu exceptia celor provocate prin forta majora , chiriasul raspunde in solidar cu asiguratorul proprietarului pentru toate cheltuielile aferente aducerii la starea initiala a autovehiculului sau inlocuirii acestuia cu unul similar ca marca, tip, an de fabricatie, dotari si valoarea de piata.

În cazul in care asiguratorul proprietarului acopera i n totalitate aceste cheltuieli, chiriasul este exonerat de raspundere civila, existând in sarcina sa raspunderea penala, in conditiile legii.

Pentru ca pagubele produse in urma unui eveniment rutier sau furt sa poata fi recuperate prin asiguratorul proprietarului, este obligatorie declararea acestora de catre chirias/conducatorul autovehiculului organelor de politie din raza localitatii in care s-a produs evenimentul, urmând ca in caz contrar contravaloarea pagubelor sa fie suportata integral de catre chirias/conducatorul autovehiculului.

În cazul in care autovehiculul a fost condus sub influenta alcoolului si/sau a drogurilor ori altor substante stupefiante, raspunderea in recuperarea materiala a pagubelor apartine in totalitate chiriasului/conducatorul autovehiculului.

i)De a plati o diurna de deplasare de 50 Euro/zi, pentru 24 ore, precum si toate cheltuielile de cazare la hotel a proprietarului, in cazul deplasarii acestuia pentru a-i pune la dispozitie chiriasului un alt autovehicul in conditiile aratate in art 6.1 lit d din prezentul contract.

7.Cesiunea si divizarea contractului:

a)Nici una din partile prezentului contract nu va putea cesiona drepturile si obligatiile ce rezulta din acesta unei terte persoane, fara acordul prealabil, dat in scris, de catre cealalta parte;

b)Acordul scris se comunica cedentului in termen de 24 ore de la data când acesta a cerut cesionarului consimtamântul;

c)În cazul in care cesionarul nu raspunde in termenul sus aratat, se considera ca acesta nu a consimtit la cesiunea contractului;

d)În cazul in care o clauza sau o parte a prezentului contract va fi declarata nula ori va fi anulata, clauzele ramase valide isi vor produce in continuare efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza sau partea declarata nula sau care este anulata, contine o conditie esentiala pentru prezentul contract.

8.Încetarea contractului:

8.1.Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti, in cazul când oricare dintre parti:

a)Nu-si executa o obligatie considerata esentiala pentru acest contract cum sunt:

-punerea la dispozitie a autovehiculului;

-plata chiriei aferente folosirii acestuia;

b)Cesioneaza drepturile si obligatiile sale, prevazute in prezentul contract, fara a avea acordul celeilalte parti;

c)Îsi incalca oricare dintre obligatiile sale:

8.2.Rezilierea contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

8.3.Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea partii care, in mod culpabil, a cauzat incetarea contractului.

9.Forta majora:

a)Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 24 ore, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

b)Daca in termen de 24 ore de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din ele sa pretinda daune-interese.

c)Daunele-interese vor fi cerute de catre proprietar chiriasului in situatia neindeplinirii din culpa sa (chiriasului) a oricareia din obligatiile ce-i revin potrivit contractului, dupa o prealabila notificare scrisa din partea proprietarului.

10.Notificari, litigii, clauze finale:

a)Orice notificare adresata de una din parti celeilalte, este valabil indeplinita daca va fi transmisa pe cale postala prin scrisoare recomandata, prin telex, fax, telegrama, considerându-se primita de destinatar la data mentionata pe inscrisul

doveditor.

b)În cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantei de la sediul proprietarului.

c)Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

Proprietar,

S.C. ECOLINE S.R.L.

  HOTLINE : +4 0743.839.859 si +4 0742.955.320
copyright @ ECOLINE 2004
 
Developed by Webspot Media
Romana English